رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
mohsen274

اضافه شدن زمان به دیتابیس

پست های پیشنهاد شده

mohsen274    7

گروه دانشجو

سلام دوستان

من می خوام توی دیتابیس آنلاین در انتهای هر رکورد تاریخ و ساعت انجام کار ثبت بشه و این اصلاعات از خود سرور باشه نه گوشی

کدهای php هم فقط همین پایینی رو دارم

چکاری باید انجام بدم.؟

<?

$databasehost = "localhost"; # Host name
$databasename = "xxxxxx";
$databaseusername ="xxxxxx";
$databasepassword = "xxxxxx";

$con = mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error());
mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error());
mysql_set_charset('utf8');
$query = file_get_contents("php://input");
$sth = mysql_query($query);

if (mysql_errno()) {
  header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error");
  echo $query.'\n';
  echo mysql_error();
}
else
{
  $rows = array();
  while($r = mysql_fetch_assoc($sth)) {
    $rows[] = $r;
  }
  print json_encode($rows);
}
?>

تشکر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
شایان آباد    6,138

بنیان گذار و مدیر فنی

درود بر شما

کد زیر را در یک فایل php بریزید و بعد در فایل php اصلی صداش کنید و استفاده کنید :

<?php 
function jdate($format,$timestamp='',$none='',$time_zone='Asia/Tehran',$tr_num='en'){

 $T_sec=0;/* <= رفع خطاي زمان سرور ، با اعداد '+' و '-' بر حسب ثانيه */

 if($time_zone!='local')date_default_timezone_set(($time_zone=='')?'Asia/Tehran':$time_zone);
 $ts=($timestamp=='' or $timestamp=='now')?time()+$T_sec:tr_num($timestamp)+$T_sec;
 $date=explode('_',date('H_i_j_n_O_P_s_w_Y',$ts));
 list($j_y,$j_m,$j_d)=gregorian_to_jalali($date[8],$date[3],$date[2]);
 $doy=($j_m<7)?(($j_m-1)*31)+$j_d-1:(($j_m-7)*30)+$j_d+185;
 $kab=($j_y%33%4-1==(int)($j_y%33*.05))?1:0;
 $sl=strlen($format);
 $out='';
 for($i=0; $i<$sl; $i++){
 $sub=substr($format,$i,1);
 if($sub=='\\'){
	$out.=substr($format,++$i,1);
	continue;
 }
 switch($sub){

	case'C':case'E':case'R':case'x':case'X':
	$out.='نسخه ی جدید : http://jdf.scr.ir';
	break;

	case'B':case'e':case'g':
	case'G':case'h':case'I':
	case'T':case'u':case'Z':
	$out.=date($sub,$ts);
	break;

	case'a':
	$out.=($date[0]<12)?'ق.ظ':'ب.ظ';
	break;

	case'A':
	$out.=($date[0]<12)?'قبل از ظهر':'بعد از ظهر';
	break;

	case'b':
	$out.=(int)(1+($j_m/3));
	break;

	case'c':
	$out.=$j_y.'/'.$j_m.'/'.$j_d.' ،'.$date[0].':'.$date[1].':'.$date[6].' '.$date[5];
	break;

	case'd':
	$out.=($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d;
	break;

	case'D':
	$out.=jdate_words(array('kh'=>$date[7]),' ');
	break;

	case'f':
	$out.=jdate_words(array('ff'=>$j_m),' ');
	break;

	case'F':
	$out.=jdate_words(array('mm'=>$j_m),' ');
	break;

	case'H':
	$out.=$date[0];
	break;

	case'i':
	$out.=$date[1];
	break;

	case'j':
	$out.=$j_d;
	break;

	case'J':
	$out.=jdate_words(array('rr'=>$j_d),' ');
	break;

	case'k';
	$out.=tr_num(100-(int)($doy/($kab+365)*1000)/10,$tr_num);
	break;

	case'K':
	$out.=tr_num((int)($doy/($kab+365)*1000)/10,$tr_num);
	break;

	case'l':
	$out.=jdate_words(array('rh'=>$date[7]),' ');
	break;

	case'L':
	$out.=$kab;
	break;

	case'm':
	$out.=($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m;
	break;

	case'M':
	$out.=jdate_words(array('km'=>$j_m),' ');
	break;

	case'n':
	$out.=$j_m;
	break;

	case'N':
	$out.=$date[7]+1;
	break;

	case'o':
	$jdw=($date[7]==6)?0:$date[7]+1;
	$dny=364+$kab-$doy;
	$out.=($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y);
	break;

	case'O':
	$out.=$date[4];
	break;

	case'p':
	$out.=jdate_words(array('mb'=>$j_m),' ');
	break;

	case'P':
	$out.=$date[5];
	break;

	case'q':
	$out.=jdate_words(array('sh'=>$j_y),' ');
	break;

	case'Q':
	$out.=$kab+364-$doy;
	break;

	case'r':
	$key=jdate_words(array('rh'=>$date[7],'mm'=>$j_m));
	$out.=$date[0].':'.$date[1].':'.$date[6].' '.$date[4]
	.' '.$key['rh'].'، '.$j_d.' '.$key['mm'].' '.$j_y;
	break;

	case's':
	$out.=$date[6];
	break;

	case'S':
	$out.='ام';
	break;

	case't':
	$out.=($j_m!=12)?(31-(int)($j_m/6.5)):($kab+29);
	break;

	case'U':
	$out.=$ts;
	break;

	case'v':
	 $out.=jdate_words(array('ss'=>substr($j_y,2,2)),' ');
	break;

	case'V':
	$out.=jdate_words(array('ss'=>$j_y),' ');
	break;

	case'w':
	$out.=($date[7]==6)?0:$date[7]+1;
	break;

	case'W':
	$avs=(($date[7]==6)?0:$date[7]+1)-($doy%7);
	if($avs<0)$avs+=7;
	$num=(int)(($doy+$avs)/7);
	if($avs<4){
	 $num++;
	}elseif($num<1){
	 $num=($avs==4 or $avs==(($j_y%33%4-2==(int)($j_y%33*.05))?5:4))?53:52;
	}
	$aks=$avs+$kab;
	if($aks==7)$aks=0;
	$out.=(($kab+363-$doy)<$aks and $aks<3)?'01':(($num<10)?'0'.$num:$num);
	break;

	case'y':
	$out.=substr($j_y,2,2);
	break;

	case'Y':
	$out.=$j_y;
	break;

	case'z':
	$out.=$doy;
	break;

	default:$out.=$sub;
 }
 }
 return($tr_num!='en')?tr_num($out,'fa','.'):$out;
}

/*	F	*/
function jstrftime($format,$timestamp='',$none='',$time_zone='Asia/Tehran',$tr_num='fa'){

 $T_sec=0;/* <= رفع خطاي زمان سرور ، با اعداد '+' و '-' بر حسب ثانيه */

 if($time_zone!='local')date_default_timezone_set(($time_zone=='')?'Asia/Tehran':$time_zone);
 $ts=($timestamp=='' or $timestamp=='now')?time()+$T_sec:tr_num($timestamp)+$T_sec;
 $date=explode('_',date('h_H_i_j_n_s_w_Y',$ts));
 list($j_y,$j_m,$j_d)=gregorian_to_jalali($date[7],$date[4],$date[3]);
 $doy=($j_m<7)?(($j_m-1)*31)+$j_d-1:(($j_m-7)*30)+$j_d+185;
 $kab=($j_y%33%4-1==(int)($j_y%33*.05))?1:0;
 $sl=strlen($format);
 $out='';
 for($i=0; $i<$sl; $i++){
 $sub=substr($format,$i,1);
 if($sub=='%'){
	$sub=substr($format,++$i,1);
 }else{
	$out.=$sub;
	continue;
 }
 switch($sub){

	/* Day */
	case'a':
	$out.=jdate_words(array('kh'=>$date[6]),' ');
	break;

	case'A':
	$out.=jdate_words(array('rh'=>$date[6]),' ');
	break;

	case'd':
	$out.=($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d;
	break;

	case'e':
	$out.=($j_d<10)?' '.$j_d:$j_d;
	break;

	case'j':
	$out.=str_pad($doy+1,3,0,STR_PAD_LEFT);
	break;

	case'u':
	$out.=$date[6]+1;
	break;

	case'w':
	$out.=($date[6]==6)?0:$date[6]+1;
	break;

	/* Week */
	case'U':
	$avs=(($date[6]<5)?$date[6]+2:$date[6]-5)-($doy%7);
	if($avs<0)$avs+=7;
	$num=(int)(($doy+$avs)/7)+1;
	if($avs>3 or $avs==1)$num--;
	$out.=($num<10)?'0'.$num:$num;
	break;

	case'V':
	$avs=(($date[6]==6)?0:$date[6]+1)-($doy%7);
	if($avs<0)$avs+=7;
	$num=(int)(($doy+$avs)/7);
	if($avs<4){
	 $num++;
	}elseif($num<1){
	 $num=($avs==4 or $avs==(($j_y%33%4-2==(int)($j_y%33*.05))?5:4))?53:52;
	}
	$aks=$avs+$kab;
	if($aks==7)$aks=0;
	$out.=(($kab+363-$doy)<$aks and $aks<3)?'01':(($num<10)?'0'.$num:$num);
	break;

	case'W':
	$avs=(($date[6]==6)?0:$date[6]+1)-($doy%7);
	if($avs<0)$avs+=7;
	$num=(int)(($doy+$avs)/7)+1;
	if($avs>3)$num--;
	$out.=($num<10)?'0'.$num:$num;
	break;

	/* Month */
	case'b':
	case'h':
	$out.=jdate_words(array('km'=>$j_m),' ');
	break;

	case'B':
	$out.=jdate_words(array('mm'=>$j_m),' ');
	break;

	case'm':
	$out.=($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m;
	break;

	/* Year */
	case'C':
	$out.=substr($j_y,0,2);
	break;

	case'g':
	$jdw=($date[6]==6)?0:$date[6]+1;
	$dny=364+$kab-$doy;
	$out.=substr(($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y),2,2);
	break;	

	case'G':
	$jdw=($date[6]==6)?0:$date[6]+1;
	$dny=364+$kab-$doy;
	$out.=($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y);
	break;

	case'y':
	$out.=substr($j_y,2,2);
	break;

	case'Y':
	$out.=$j_y;
	break;

	/* Time */
	case'H':
	$out.=$date[1];
	break;

	case'I':
	$out.=$date[0];
	break;

	case'l':
	$out.=($date[0]>9)?$date[0]:' '.(int)$date[0];
	break;

	case'M':
	$out.=$date[2];
	break;

	case'p':
	$out.=($date[1]<12)?'قبل از ظهر':'بعد از ظهر';
	break;

	case'P':
	$out.=($date[1]<12)?'ق.ظ':'ب.ظ';
	break;

	case'r':
	$out.=$date[0].':'.$date[2].':'.$date[5].' '.(($date[1]<12)?'قبل از ظهر':'بعد از ظهر');
	break;

	case'R':
	$out.=$date[1].':'.$date[2];
	break;

	case'S':
	$out.=$date[5];
	break;

	case'T':
	$out.=$date[1].':'.$date[2].':'.$date[5];
	break;

	case'X':
	$out.=$date[0].':'.$date[2].':'.$date[5];
	break;

	case'z':
	$out.=date('O',$ts);
	break;

	case'Z':
	$out.=date('T',$ts);
	break;

	/* Time and Date Stamps */
	case'c':
	$key=jdate_words(array('rh'=>$date[6],'mm'=>$j_m));
	$out.=$date[1].':'.$date[2].':'.$date[5].' '.date('P',$ts)
	.' '.$key['rh'].'، '.$j_d.' '.$key['mm'].' '.$j_y;
	break;

	case'D':
	$out.=substr($j_y,2,2).'/'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'/'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d);
	break;

	case'F':
	$out.=$j_y.'-'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'-'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d);
	break;

	case's':
	$out.=$ts;
	break;

	case'x':
	$out.=substr($j_y,2,2).'/'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'/'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d);
	break;

	/* Miscellaneous */
	case'n':
	$out.="\n";
	break;

	case't':
	$out.="\t";
	break;

	case'%':
	$out.='%';
	break;

	default:$out.=$sub;
 }
 }
 return($tr_num!='en')?tr_num($out,'fa','.'):$out;
}

/*	F	*/
function jmktime($h='',$m='',$s='',$jm='',$jd='',$jy='',$is_dst=-1){
 $h=tr_num($h); $m=tr_num($m); $s=tr_num($s);
 if($h=='' and $m=='' and $s=='' and $jm=='' and $jd=='' and $jy==''){
	return mktime();
 }else{
	list($year,$month,$day)=jalali_to_gregorian($jy,$jm,$jd);
	return mktime($h,$m,$s,$month,$day,$year,$is_dst);
 }
}

/*	F	*/
function jgetdate($timestamp='',$none='',$tz='Asia/Tehran',$tn='en'){
 $ts=($timestamp=='')?time():tr_num($timestamp);
 $jdate=explode('_',jdate('F_G_i_j_l_n_s_w_Y_z',$ts,'',$tz,$tn));
 return array(
	'seconds'=>tr_num((int)tr_num($jdate[6]),$tn),
	'minutes'=>tr_num((int)tr_num($jdate[2]),$tn),
	'hours'=>$jdate[1],
	'mday'=>$jdate[3],
	'wday'=>$jdate[7],
	'mon'=>$jdate[5],
	'year'=>$jdate[8],
	'yday'=>$jdate[9],
	'weekday'=>$jdate[4],
	'month'=>$jdate[0],
	0=>tr_num($ts,$tn)
 );
}

/*	F	*/
function jcheckdate($jm,$jd,$jy){
 $jm=tr_num($jm); $jd=tr_num($jd); $jy=tr_num($jy);
 $l_d=($jm==12)?(($jy%33%4-1==(int)($jy%33*.05))?30:29):31-(int)($jm/6.5);
 return($jm>0 and $jd>0 and $jy>0 and $jm<13 and $jd<=$l_d)?true:false;
}

/*	F	*/
function tr_num($str,$mod='en',$mf='٫'){
 $num_a=array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.');
 $key_a=array('۰','۱','۲','۳','۴','۵','۶','۷','۸','۹',$mf);
 return($mod=='fa')?str_replace($num_a,$key_a,$str):str_replace($key_a,$num_a,$str);
}

/*	F	*/
function jdate_words($array,$mod=''){
 foreach($array as $type=>$num){
 $num=(int)tr_num($num);
 switch($type){

	case'ss':
	$sl=strlen($num);
	$xy3=substr($num,2-$sl,1);
	$h3=$h34=$h4='';
	if($xy3==1){
	 $p34='';
	 $k34=array('ده','یازده','دوازده','سیزده','چهارده','پانزده','شانزده','هفده','هجده','نوزده');
	 $h34=$k34[substr($num,2-$sl,2)-10];
	}else{
	 $xy4=substr($num,3-$sl,1);
	 $p34=($xy3==0 or $xy4==0)?'':' و ';
	 $k3=array('','','بیست','سی','چهل','پنجاه','شصت','هفتاد','هشتاد','نود');
	 $h3=$k3[$xy3];
	 $k4=array('','یک','دو','سه','چهار','پنج','شش','هفت','هشت','نه');
	 $h4=$k4[$xy4];
	}
	$array[$type]=(($num>99)?str_ireplace(array('12','13','14','19','20')
	,array('هزار و دویست','هزار و سیصد','هزار و چهارصد','هزار و نهصد','دوهزار')
	,substr($num,0,2)).((substr($num,2,2)=='00')?'':' و '):'').$h3.$p34.$h34.$h4;
	break;

	case'mm':
	$key=array
	('فروردین','اردیبهشت','خرداد','تیر','مرداد','شهریور','مهر','آبان','آذر','دی','بهمن','اسفند');
	$array[$type]=$key[$num-1];
	break;

	case'rr':
	$key=array('یک','دو','سه','چهار','پنج','شش','هفت','هشت','نه','ده','یازده','دوازده','سیزده',
	'چهارده','پانزده','شانزده','هفده','هجده','نوزده','بیست','بیست و یک','بیست و دو','بیست و سه',
	'بیست و چهار','بیست و پنج','بیست و شش','بیست و هفت','بیست و هشت','بیست و نه','سی','سی و یک');
	$array[$type]=$key[$num-1];
	break;

	case'rh':
	$key=array('یکشنبه','دوشنبه','سه شنبه','چهارشنبه','پنجشنبه','جمعه','شنبه');
	$array[$type]=$key[$num];
	break;

	case'sh':
	$key=array('مار','اسب','گوسفند','میمون','مرغ','سگ','خوک','موش','گاو','پلنگ','خرگوش','نهنگ');
	$array[$type]=$key[$num%12];
	break;

	case'mb':
	$key=array('حمل','ثور','جوزا','سرطان','اسد','سنبله','میزان','عقرب','قوس','جدی','دلو','حوت');
	$array[$type]=$key[$num-1];
	break;

	case'ff':
	$key=array('بهار','تابستان','پاییز','زمستان');
	$array[$type]=$key[(int)(1+($num/3))-1];
	break;

	case'km':
	$key=array('فر','ار','خر','تی‍','مر','شه‍','مه‍','آب‍','آذ','دی','به‍','اس‍');
	$array[$type]=$key[$num-1];
	break;

	case'kh':
	$key=array('ی','د','س','چ','پ','ج','ش');
	$array[$type]=$key[$num];
	break;

	default:$array[$type]=$num;
 }
 }
 return($mod=='')?$array:implode($mod,$array);
}

/** Convertor from and to Gregorian and Jalali (Hijri_Shamsi,Solar) Functions
Copyright(C)2011, Reza Gholampanahi [ http://jdf.scr.ir/jdf ] version 2.50 */

/*	F	*/
function gregorian_to_jalali($g_y,$g_m,$g_d,$mod=''){
	$g_y=tr_num($g_y); $g_m=tr_num($g_m); $g_d=tr_num($g_d);/* <= :اين سطر ، جزء تابع اصلي نيست */
 $d_4=$g_y%4;
 $g_a=array(0,0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334);
 $doy_g=$g_a[(int)$g_m]+$g_d;
 if($d_4==0 and $g_m>2)$doy_g++;
 $d_33=(int)((($g_y-16)%132)*.0305);
 $a=($d_33==3 or $d_33<($d_4-1) or $d_4==0)?286:287;
 $b=(($d_33==1 or $d_33==2) and ($d_33==$d_4 or $d_4==1))?78:(($d_33==3 and $d_4==0)?80:79);
 if((int)(($g_y-10)/63)==30){$a--;$b++;}
 if($doy_g>$b){
 $jy=$g_y-621; $doy_j=$doy_g-$b;
 }else{
 $jy=$g_y-622; $doy_j=$doy_g+$a;
 }
 if($doy_j<187){
 $jm=(int)(($doy_j-1)/31); $jd=$doy_j-(31*$jm++);
 }else{
 $jm=(int)(($doy_j-187)/30); $jd=$doy_j-186-($jm*30); $jm+=7;
 }
 return($mod=='')?array($jy,$jm,$jd):$jy.$mod.$jm.$mod.$jd;
}

/*	F	*/
function jalali_to_gregorian($j_y,$j_m,$j_d,$mod=''){
	$g_y=tr_num($j_y); $j_m=tr_num($j_m); $j_d=tr_num($j_d);/* <= :اين سطر ، جزء تابع اصلي نيست */
 $d_4=($j_y+1)%4;
 $doy_j=($j_m<7)?(($j_m-1)*31)+$j_d:(($j_m-7)*30)+$j_d+186;
 $d_33=(int)((($j_y-55)%132)*.0305);
 $a=($d_33!=3 and $d_4<=$d_33)?287:286;
 $b=(($d_33==1 or $d_33==2) and ($d_33==$d_4 or $d_4==1))?78:(($d_33==3 and $d_4==0)?80:79);
 if((int)(($j_y-19)/63)==20){$a--;$b++;}
 if($doy_j<=$a){
 $gy=$j_y+621; $gd=$doy_j+$b;
 }else{
 $gy=$j_y+622; $gd=$doy_j-$a;
 }
 foreach(array(0,31,($gy%4==0)?29:28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31) as $gm=>$v){
 if($gd<=$v)break;
 $gd-=$v;
 }
 return($mod=='')?array($gy,$gm,$gd):$gy.$mod.$gm.$mod.$gd;
}

موفق باشید

 • پسندیدم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
mohsen274    7

گروه دانشجو

سلام

تشکر از شما

فرض کنید در یک فایل php به نام m ذخیره کنم بعد با دستور

include 'm.php';

در php اصلی اصلی(همونی که خودم دادم) فراخوانی کنم.؟این دستور درسته.؟اگر درسته در کجای php اصلی بزارم.؟

بفرض که فراخوان هم شد،خوب این زمان و تاریخ در کدام خانه از دیتابیس قراره ذخیره بشه.؟

ویرایش شده در توسط mohsen274

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
علی فراهی    635

دپارتمان مدیریت

در 33 دقیقه قبل، mohsen274 گفته است :

سلام

تشکر از شما

فرض کنید در یک فایل php به نام m ذخیره کنم بعد با دستور


include 'm.php';

در php اصلی اصلی(همونی که خودم دادم) فراخوانی کنم.؟این دستور درسته.؟اگر درسته در کجای php اصلی بزارم.؟

بفرض که فراخوان هم شد،خوب این زمان و تاریخ در کدام خانه از دیتابیس قراره ذخیره بشه.؟

دوست عزیز شما در کل میخواهید زمانی رو که کاربر یک کار مشخصی رو انجام داد ثبت بشه دیگه درسته؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
mohsen274    7

گروه دانشجو

سلام دوست عزیز

من می خوام کاربر هر تغییری که در خانه های دیتابیس مربوط به id خودش انجام داد زمانش (تاریخ و ساعت) ثبت بشه(زمان آخرین تغییرات در ستون آخر بیاد مثلا ستون time

ویرایش شده در توسط mohsen274

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
شایان آباد    6,138

بنیان گذار و مدیر فنی

در 6 ساعت قبل، mohsen274 گفته است :

سلام دوست عزیز

من می خوام کاربر هر تغییری که در خانه های دیتابیس مربوط به id خودش انجام داد زمانش (تاریخ و ساعت) ثبت بشه(زمان آخرین تغییرات در ستون آخر بیاد مثلا ستون time

درود

این نمونه کدی هست که یک سال پیش ازش استفاده کردم :

<?php
			mb_internal_encoding('UTF-8');
			mb_http_output('UTF-8');
			mb_http_input('UTF-8');
			mb_language('uni');
			mb_regex_encoding('UTF-8');
			ob_start('mb_output_handler');
			mysqli_query($con,"SET NAMES utf8");
			mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8");
			
    		$day_number = jdate('j');
			$month_number = jdate('n');
			$year_number = jdate('y');
    		$dt = "13" . $year_number . "/" . $month_number . "/" . $day_number;
			
			
				if (isset($_POST['addSMS']))
				{
					if ($_POST['nText']!==""){
						
						$sql = "INSERT INTO tbl_joke(Text,Date,AOM,Name,taeed) values('".$_POST["nText"]."'
						,'".$dt."'
						,'Admin'
						,'".$_POST['nName']."'
						,1)";
						
						if ($con->query($sql) === TRUE) {
							echo "<br/>";
							echo "New SMS added successfully";
						} else {
							echo "<br/>";
							echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
						}
						
						$con->close();
						header("Refresh:0");
					}
					
				}
			?>

موفق باشید

 • پسندیدم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
mohsen274    7

گروه دانشجو

سلام

تشکر

ببخشید من نمیدونم چجوری باید از این کد استفاده کنم

کجای php خودم قرارش بدم.؟

در ضمن بابتش نمی خوام هیچ دستوری توی b4a نوشته بشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
شایان آباد    6,138

بنیان گذار و مدیر فنی

در 2 ساعت قبل، mohsen274 گفته است :

سلام

تشکر

ببخشید من نمیدونم چجوری باید از این کد استفاده کنم

کجای php خودم قرارش بدم.؟

در ضمن بابتش نمی خوام هیچ دستوری توی b4a نوشته بشه

پیشنهاد میکنم آموزش های تصویری اقای علی فراهی رو مشاهده کنید.

تا از پایه یاد بگیرید

موفق باشید

 • پسندیدم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط Hossein_A82
   درود دوســـــتان . .
   یه سوال داشتم . .
   آیا قبل از یادگیری زبان ++c نیاز به بلد بودن زبان c هست ؟
   یعنی حتما باید c رو بلد باشیم تا بریم سر ++c یا اینکه کمی هم بلد باشیم بسه یا اصلا نیازی نیست که بلد باشیم و یه راست میتونیم بدون بلد بودن c بریم سر ++c ؟
  • توسط chatbuzz
   با سلام خدمت دوستان 
   خواستم بدونم چجوری میشه تو b4a زمان ارسال یه پست رو نشون داد . 
   مثلا :
   لحظاتی پیش
   یا یک روز پیش 
   یا یه هفته پیش
   ......
    
  • توسط hossein22
   با سلام 
   اقا من میخاستم چند تا عکسو مثلا ( از id = 1 تا id = 10 ) بیام عکساشو بگیرم از دیتابیس آفلاین
   هر موقع روی دکمه باتن کلیک کردم بره عکس بعدیو نشون بده 
   تمام آموزش های موجود میان فقط با listview یاد میدن
   ولی من لیست ویو نمیخام فقط عکس هستش که میخام لودش کنم 
   با کتابخانه فراخانی ام این کارو کردم ولی فقط میاد عکس اول رو میگیره یعنی این قابلیتو نداره کتابخانه فراخانی که بیاد از id = 1  تا  id = 10  رو عکس هاشو بگیره فقط اولیرو میگیره
   لطفا راهنمایی کنید من تو تمام انجمن های برنامه نویسی اینو مطرح کردم ولی هیچ کس جواب نداده ممنون میشم جواب بدید
  • توسط علیرضا آه مند
   سلام.
   همون طور که در تایتل تاپیک گفتم میخوام فایل های java رو که برای مود کردن برنامه ویرایش میکنم دوباره به فایل smali تبدیل کنم که بشه اپ رو complie کرد.
   اگر کسی از دوستان روشی برای این کار سراغ داره بگه که من بتونم مشکلم رو حل کنم.
   با تشکر از همه.
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×