رفتن به مطلب
لـــرن نــت

انجمن های پشتیبانی

شما می توانید سوالات و مشکلات خود را در انجمن های تخصصی برنامه نویس ایرانی پیگیری کنید.

تــوجــه

این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد و وابسته به هیچ گروه سیاسی و ارگان خاصی نمیباشد.

تــوجــه

این وب سایت تحت نظر پلیس فتا میباشد و تمامی مطالب طبق قوانین ایران میباشد.

mohsen274

اضافه شدن زمان به دیتابیس

پست های پیشنهاد شده

mohsen274    7

سلام دوستان

من می خوام توی دیتابیس آنلاین در انتهای هر رکورد تاریخ و ساعت انجام کار ثبت بشه و این اصلاعات از خود سرور باشه نه گوشی

کدهای php هم فقط همین پایینی رو دارم

چکاری باید انجام بدم.؟

<?

$databasehost = "localhost"; # Host name
$databasename = "xxxxxx";
$databaseusername ="xxxxxx";
$databasepassword = "xxxxxx";

$con = mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error());
mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error());
mysql_set_charset('utf8');
$query = file_get_contents("php://input");
$sth = mysql_query($query);

if (mysql_errno()) {
  header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error");
  echo $query.'\n';
  echo mysql_error();
}
else
{
  $rows = array();
  while($r = mysql_fetch_assoc($sth)) {
    $rows[] = $r;
  }
  print json_encode($rows);
}
?>

تشکر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

درود بر شما

کد زیر را در یک فایل php بریزید و بعد در فایل php اصلی صداش کنید و استفاده کنید :

<?php 
function jdate($format,$timestamp='',$none='',$time_zone='Asia/Tehran',$tr_num='en'){

 $T_sec=0;/* <= رفع خطاي زمان سرور ، با اعداد '+' و '-' بر حسب ثانيه */

 if($time_zone!='local')date_default_timezone_set(($time_zone=='')?'Asia/Tehran':$time_zone);
 $ts=($timestamp=='' or $timestamp=='now')?time()+$T_sec:tr_num($timestamp)+$T_sec;
 $date=explode('_',date('H_i_j_n_O_P_s_w_Y',$ts));
 list($j_y,$j_m,$j_d)=gregorian_to_jalali($date[8],$date[3],$date[2]);
 $doy=($j_m<7)?(($j_m-1)*31)+$j_d-1:(($j_m-7)*30)+$j_d+185;
 $kab=($j_y%33%4-1==(int)($j_y%33*.05))?1:0;
 $sl=strlen($format);
 $out='';
 for($i=0; $i<$sl; $i++){
 $sub=substr($format,$i,1);
 if($sub=='\\'){
	$out.=substr($format,++$i,1);
	continue;
 }
 switch($sub){

	case'C':case'E':case'R':case'x':case'X':
	$out.='نسخه ی جدید : http://jdf.scr.ir';
	break;

	case'B':case'e':case'g':
	case'G':case'h':case'I':
	case'T':case'u':case'Z':
	$out.=date($sub,$ts);
	break;

	case'a':
	$out.=($date[0]<12)?'ق.ظ':'ب.ظ';
	break;

	case'A':
	$out.=($date[0]<12)?'قبل از ظهر':'بعد از ظهر';
	break;

	case'b':
	$out.=(int)(1+($j_m/3));
	break;

	case'c':
	$out.=$j_y.'/'.$j_m.'/'.$j_d.' ،'.$date[0].':'.$date[1].':'.$date[6].' '.$date[5];
	break;

	case'd':
	$out.=($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d;
	break;

	case'D':
	$out.=jdate_words(array('kh'=>$date[7]),' ');
	break;

	case'f':
	$out.=jdate_words(array('ff'=>$j_m),' ');
	break;

	case'F':
	$out.=jdate_words(array('mm'=>$j_m),' ');
	break;

	case'H':
	$out.=$date[0];
	break;

	case'i':
	$out.=$date[1];
	break;

	case'j':
	$out.=$j_d;
	break;

	case'J':
	$out.=jdate_words(array('rr'=>$j_d),' ');
	break;

	case'k';
	$out.=tr_num(100-(int)($doy/($kab+365)*1000)/10,$tr_num);
	break;

	case'K':
	$out.=tr_num((int)($doy/($kab+365)*1000)/10,$tr_num);
	break;

	case'l':
	$out.=jdate_words(array('rh'=>$date[7]),' ');
	break;

	case'L':
	$out.=$kab;
	break;

	case'm':
	$out.=($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m;
	break;

	case'M':
	$out.=jdate_words(array('km'=>$j_m),' ');
	break;

	case'n':
	$out.=$j_m;
	break;

	case'N':
	$out.=$date[7]+1;
	break;

	case'o':
	$jdw=($date[7]==6)?0:$date[7]+1;
	$dny=364+$kab-$doy;
	$out.=($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y);
	break;

	case'O':
	$out.=$date[4];
	break;

	case'p':
	$out.=jdate_words(array('mb'=>$j_m),' ');
	break;

	case'P':
	$out.=$date[5];
	break;

	case'q':
	$out.=jdate_words(array('sh'=>$j_y),' ');
	break;

	case'Q':
	$out.=$kab+364-$doy;
	break;

	case'r':
	$key=jdate_words(array('rh'=>$date[7],'mm'=>$j_m));
	$out.=$date[0].':'.$date[1].':'.$date[6].' '.$date[4]
	.' '.$key['rh'].'، '.$j_d.' '.$key['mm'].' '.$j_y;
	break;

	case's':
	$out.=$date[6];
	break;

	case'S':
	$out.='ام';
	break;

	case't':
	$out.=($j_m!=12)?(31-(int)($j_m/6.5)):($kab+29);
	break;

	case'U':
	$out.=$ts;
	break;

	case'v':
	 $out.=jdate_words(array('ss'=>substr($j_y,2,2)),' ');
	break;

	case'V':
	$out.=jdate_words(array('ss'=>$j_y),' ');
	break;

	case'w':
	$out.=($date[7]==6)?0:$date[7]+1;
	break;

	case'W':
	$avs=(($date[7]==6)?0:$date[7]+1)-($doy%7);
	if($avs<0)$avs+=7;
	$num=(int)(($doy+$avs)/7);
	if($avs<4){
	 $num++;
	}elseif($num<1){
	 $num=($avs==4 or $avs==(($j_y%33%4-2==(int)($j_y%33*.05))?5:4))?53:52;
	}
	$aks=$avs+$kab;
	if($aks==7)$aks=0;
	$out.=(($kab+363-$doy)<$aks and $aks<3)?'01':(($num<10)?'0'.$num:$num);
	break;

	case'y':
	$out.=substr($j_y,2,2);
	break;

	case'Y':
	$out.=$j_y;
	break;

	case'z':
	$out.=$doy;
	break;

	default:$out.=$sub;
 }
 }
 return($tr_num!='en')?tr_num($out,'fa','.'):$out;
}

/*	F	*/
function jstrftime($format,$timestamp='',$none='',$time_zone='Asia/Tehran',$tr_num='fa'){

 $T_sec=0;/* <= رفع خطاي زمان سرور ، با اعداد '+' و '-' بر حسب ثانيه */

 if($time_zone!='local')date_default_timezone_set(($time_zone=='')?'Asia/Tehran':$time_zone);
 $ts=($timestamp=='' or $timestamp=='now')?time()+$T_sec:tr_num($timestamp)+$T_sec;
 $date=explode('_',date('h_H_i_j_n_s_w_Y',$ts));
 list($j_y,$j_m,$j_d)=gregorian_to_jalali($date[7],$date[4],$date[3]);
 $doy=($j_m<7)?(($j_m-1)*31)+$j_d-1:(($j_m-7)*30)+$j_d+185;
 $kab=($j_y%33%4-1==(int)($j_y%33*.05))?1:0;
 $sl=strlen($format);
 $out='';
 for($i=0; $i<$sl; $i++){
 $sub=substr($format,$i,1);
 if($sub=='%'){
	$sub=substr($format,++$i,1);
 }else{
	$out.=$sub;
	continue;
 }
 switch($sub){

	/* Day */
	case'a':
	$out.=jdate_words(array('kh'=>$date[6]),' ');
	break;

	case'A':
	$out.=jdate_words(array('rh'=>$date[6]),' ');
	break;

	case'd':
	$out.=($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d;
	break;

	case'e':
	$out.=($j_d<10)?' '.$j_d:$j_d;
	break;

	case'j':
	$out.=str_pad($doy+1,3,0,STR_PAD_LEFT);
	break;

	case'u':
	$out.=$date[6]+1;
	break;

	case'w':
	$out.=($date[6]==6)?0:$date[6]+1;
	break;

	/* Week */
	case'U':
	$avs=(($date[6]<5)?$date[6]+2:$date[6]-5)-($doy%7);
	if($avs<0)$avs+=7;
	$num=(int)(($doy+$avs)/7)+1;
	if($avs>3 or $avs==1)$num--;
	$out.=($num<10)?'0'.$num:$num;
	break;

	case'V':
	$avs=(($date[6]==6)?0:$date[6]+1)-($doy%7);
	if($avs<0)$avs+=7;
	$num=(int)(($doy+$avs)/7);
	if($avs<4){
	 $num++;
	}elseif($num<1){
	 $num=($avs==4 or $avs==(($j_y%33%4-2==(int)($j_y%33*.05))?5:4))?53:52;
	}
	$aks=$avs+$kab;
	if($aks==7)$aks=0;
	$out.=(($kab+363-$doy)<$aks and $aks<3)?'01':(($num<10)?'0'.$num:$num);
	break;

	case'W':
	$avs=(($date[6]==6)?0:$date[6]+1)-($doy%7);
	if($avs<0)$avs+=7;
	$num=(int)(($doy+$avs)/7)+1;
	if($avs>3)$num--;
	$out.=($num<10)?'0'.$num:$num;
	break;

	/* Month */
	case'b':
	case'h':
	$out.=jdate_words(array('km'=>$j_m),' ');
	break;

	case'B':
	$out.=jdate_words(array('mm'=>$j_m),' ');
	break;

	case'm':
	$out.=($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m;
	break;

	/* Year */
	case'C':
	$out.=substr($j_y,0,2);
	break;

	case'g':
	$jdw=($date[6]==6)?0:$date[6]+1;
	$dny=364+$kab-$doy;
	$out.=substr(($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y),2,2);
	break;	

	case'G':
	$jdw=($date[6]==6)?0:$date[6]+1;
	$dny=364+$kab-$doy;
	$out.=($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y);
	break;

	case'y':
	$out.=substr($j_y,2,2);
	break;

	case'Y':
	$out.=$j_y;
	break;

	/* Time */
	case'H':
	$out.=$date[1];
	break;

	case'I':
	$out.=$date[0];
	break;

	case'l':
	$out.=($date[0]>9)?$date[0]:' '.(int)$date[0];
	break;

	case'M':
	$out.=$date[2];
	break;

	case'p':
	$out.=($date[1]<12)?'قبل از ظهر':'بعد از ظهر';
	break;

	case'P':
	$out.=($date[1]<12)?'ق.ظ':'ب.ظ';
	break;

	case'r':
	$out.=$date[0].':'.$date[2].':'.$date[5].' '.(($date[1]<12)?'قبل از ظهر':'بعد از ظهر');
	break;

	case'R':
	$out.=$date[1].':'.$date[2];
	break;

	case'S':
	$out.=$date[5];
	break;

	case'T':
	$out.=$date[1].':'.$date[2].':'.$date[5];
	break;

	case'X':
	$out.=$date[0].':'.$date[2].':'.$date[5];
	break;

	case'z':
	$out.=date('O',$ts);
	break;

	case'Z':
	$out.=date('T',$ts);
	break;

	/* Time and Date Stamps */
	case'c':
	$key=jdate_words(array('rh'=>$date[6],'mm'=>$j_m));
	$out.=$date[1].':'.$date[2].':'.$date[5].' '.date('P',$ts)
	.' '.$key['rh'].'، '.$j_d.' '.$key['mm'].' '.$j_y;
	break;

	case'D':
	$out.=substr($j_y,2,2).'/'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'/'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d);
	break;

	case'F':
	$out.=$j_y.'-'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'-'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d);
	break;

	case's':
	$out.=$ts;
	break;

	case'x':
	$out.=substr($j_y,2,2).'/'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'/'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d);
	break;

	/* Miscellaneous */
	case'n':
	$out.="\n";
	break;

	case't':
	$out.="\t";
	break;

	case'%':
	$out.='%';
	break;

	default:$out.=$sub;
 }
 }
 return($tr_num!='en')?tr_num($out,'fa','.'):$out;
}

/*	F	*/
function jmktime($h='',$m='',$s='',$jm='',$jd='',$jy='',$is_dst=-1){
 $h=tr_num($h); $m=tr_num($m); $s=tr_num($s);
 if($h=='' and $m=='' and $s=='' and $jm=='' and $jd=='' and $jy==''){
	return mktime();
 }else{
	list($year,$month,$day)=jalali_to_gregorian($jy,$jm,$jd);
	return mktime($h,$m,$s,$month,$day,$year,$is_dst);
 }
}

/*	F	*/
function jgetdate($timestamp='',$none='',$tz='Asia/Tehran',$tn='en'){
 $ts=($timestamp=='')?time():tr_num($timestamp);
 $jdate=explode('_',jdate('F_G_i_j_l_n_s_w_Y_z',$ts,'',$tz,$tn));
 return array(
	'seconds'=>tr_num((int)tr_num($jdate[6]),$tn),
	'minutes'=>tr_num((int)tr_num($jdate[2]),$tn),
	'hours'=>$jdate[1],
	'mday'=>$jdate[3],
	'wday'=>$jdate[7],
	'mon'=>$jdate[5],
	'year'=>$jdate[8],
	'yday'=>$jdate[9],
	'weekday'=>$jdate[4],
	'month'=>$jdate[0],
	0=>tr_num($ts,$tn)
 );
}

/*	F	*/
function jcheckdate($jm,$jd,$jy){
 $jm=tr_num($jm); $jd=tr_num($jd); $jy=tr_num($jy);
 $l_d=($jm==12)?(($jy%33%4-1==(int)($jy%33*.05))?30:29):31-(int)($jm/6.5);
 return($jm>0 and $jd>0 and $jy>0 and $jm<13 and $jd<=$l_d)?true:false;
}

/*	F	*/
function tr_num($str,$mod='en',$mf='٫'){
 $num_a=array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.');
 $key_a=array('۰','۱','۲','۳','۴','۵','۶','۷','۸','۹',$mf);
 return($mod=='fa')?str_replace($num_a,$key_a,$str):str_replace($key_a,$num_a,$str);
}

/*	F	*/
function jdate_words($array,$mod=''){
 foreach($array as $type=>$num){
 $num=(int)tr_num($num);
 switch($type){

	case'ss':
	$sl=strlen($num);
	$xy3=substr($num,2-$sl,1);
	$h3=$h34=$h4='';
	if($xy3==1){
	 $p34='';
	 $k34=array('ده','یازده','دوازده','سیزده','چهارده','پانزده','شانزده','هفده','هجده','نوزده');
	 $h34=$k34[substr($num,2-$sl,2)-10];
	}else{
	 $xy4=substr($num,3-$sl,1);
	 $p34=($xy3==0 or $xy4==0)?'':' و ';
	 $k3=array('','','بیست','سی','چهل','پنجاه','شصت','هفتاد','هشتاد','نود');
	 $h3=$k3[$xy3];
	 $k4=array('','یک','دو','سه','چهار','پنج','شش','هفت','هشت','نه');
	 $h4=$k4[$xy4];
	}
	$array[$type]=(($num>99)?str_ireplace(array('12','13','14','19','20')
	,array('هزار و دویست','هزار و سیصد','هزار و چهارصد','هزار و نهصد','دوهزار')
	,substr($num,0,2)).((substr($num,2,2)=='00')?'':' و '):'').$h3.$p34.$h34.$h4;
	break;

	case'mm':
	$key=array
	('فروردین','اردیبهشت','خرداد','تیر','مرداد','شهریور','مهر','آبان','آذر','دی','بهمن','اسفند');
	$array[$type]=$key[$num-1];
	break;

	case'rr':
	$key=array('یک','دو','سه','چهار','پنج','شش','هفت','هشت','نه','ده','یازده','دوازده','سیزده',
	'چهارده','پانزده','شانزده','هفده','هجده','نوزده','بیست','بیست و یک','بیست و دو','بیست و سه',
	'بیست و چهار','بیست و پنج','بیست و شش','بیست و هفت','بیست و هشت','بیست و نه','سی','سی و یک');
	$array[$type]=$key[$num-1];
	break;

	case'rh':
	$key=array('یکشنبه','دوشنبه','سه شنبه','چهارشنبه','پنجشنبه','جمعه','شنبه');
	$array[$type]=$key[$num];
	break;

	case'sh':
	$key=array('مار','اسب','گوسفند','میمون','مرغ','سگ','خوک','موش','گاو','پلنگ','خرگوش','نهنگ');
	$array[$type]=$key[$num%12];
	break;

	case'mb':
	$key=array('حمل','ثور','جوزا','سرطان','اسد','سنبله','میزان','عقرب','قوس','جدی','دلو','حوت');
	$array[$type]=$key[$num-1];
	break;

	case'ff':
	$key=array('بهار','تابستان','پاییز','زمستان');
	$array[$type]=$key[(int)(1+($num/3))-1];
	break;

	case'km':
	$key=array('فر','ار','خر','تی‍','مر','شه‍','مه‍','آب‍','آذ','دی','به‍','اس‍');
	$array[$type]=$key[$num-1];
	break;

	case'kh':
	$key=array('ی','د','س','چ','پ','ج','ش');
	$array[$type]=$key[$num];
	break;

	default:$array[$type]=$num;
 }
 }
 return($mod=='')?$array:implode($mod,$array);
}

/** Convertor from and to Gregorian and Jalali (Hijri_Shamsi,Solar) Functions
Copyright(C)2011, Reza Gholampanahi [ http://jdf.scr.ir/jdf ] version 2.50 */

/*	F	*/
function gregorian_to_jalali($g_y,$g_m,$g_d,$mod=''){
	$g_y=tr_num($g_y); $g_m=tr_num($g_m); $g_d=tr_num($g_d);/* <= :اين سطر ، جزء تابع اصلي نيست */
 $d_4=$g_y%4;
 $g_a=array(0,0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334);
 $doy_g=$g_a[(int)$g_m]+$g_d;
 if($d_4==0 and $g_m>2)$doy_g++;
 $d_33=(int)((($g_y-16)%132)*.0305);
 $a=($d_33==3 or $d_33<($d_4-1) or $d_4==0)?286:287;
 $b=(($d_33==1 or $d_33==2) and ($d_33==$d_4 or $d_4==1))?78:(($d_33==3 and $d_4==0)?80:79);
 if((int)(($g_y-10)/63)==30){$a--;$b++;}
 if($doy_g>$b){
 $jy=$g_y-621; $doy_j=$doy_g-$b;
 }else{
 $jy=$g_y-622; $doy_j=$doy_g+$a;
 }
 if($doy_j<187){
 $jm=(int)(($doy_j-1)/31); $jd=$doy_j-(31*$jm++);
 }else{
 $jm=(int)(($doy_j-187)/30); $jd=$doy_j-186-($jm*30); $jm+=7;
 }
 return($mod=='')?array($jy,$jm,$jd):$jy.$mod.$jm.$mod.$jd;
}

/*	F	*/
function jalali_to_gregorian($j_y,$j_m,$j_d,$mod=''){
	$g_y=tr_num($j_y); $j_m=tr_num($j_m); $j_d=tr_num($j_d);/* <= :اين سطر ، جزء تابع اصلي نيست */
 $d_4=($j_y+1)%4;
 $doy_j=($j_m<7)?(($j_m-1)*31)+$j_d:(($j_m-7)*30)+$j_d+186;
 $d_33=(int)((($j_y-55)%132)*.0305);
 $a=($d_33!=3 and $d_4<=$d_33)?287:286;
 $b=(($d_33==1 or $d_33==2) and ($d_33==$d_4 or $d_4==1))?78:(($d_33==3 and $d_4==0)?80:79);
 if((int)(($j_y-19)/63)==20){$a--;$b++;}
 if($doy_j<=$a){
 $gy=$j_y+621; $gd=$doy_j+$b;
 }else{
 $gy=$j_y+622; $gd=$doy_j-$a;
 }
 foreach(array(0,31,($gy%4==0)?29:28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31) as $gm=>$v){
 if($gd<=$v)break;
 $gd-=$v;
 }
 return($mod=='')?array($gy,$gm,$gd):$gy.$mod.$gm.$mod.$gd;
}

موفق باشید

 • پسندیدم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
mohsen274    7

سلام

تشکر از شما

فرض کنید در یک فایل php به نام m ذخیره کنم بعد با دستور

include 'm.php';

در php اصلی اصلی(همونی که خودم دادم) فراخوانی کنم.؟این دستور درسته.؟اگر درسته در کجای php اصلی بزارم.؟

بفرض که فراخوان هم شد،خوب این زمان و تاریخ در کدام خانه از دیتابیس قراره ذخیره بشه.؟

ویرایش شده در توسط mohsen274

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 33 دقیقه قبل، mohsen274 گفته است :

سلام

تشکر از شما

فرض کنید در یک فایل php به نام m ذخیره کنم بعد با دستور


include 'm.php';

در php اصلی اصلی(همونی که خودم دادم) فراخوانی کنم.؟این دستور درسته.؟اگر درسته در کجای php اصلی بزارم.؟

بفرض که فراخوان هم شد،خوب این زمان و تاریخ در کدام خانه از دیتابیس قراره ذخیره بشه.؟

دوست عزیز شما در کل میخواهید زمانی رو که کاربر یک کار مشخصی رو انجام داد ثبت بشه دیگه درسته؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
mohsen274    7

سلام دوست عزیز

من می خوام کاربر هر تغییری که در خانه های دیتابیس مربوط به id خودش انجام داد زمانش (تاریخ و ساعت) ثبت بشه(زمان آخرین تغییرات در ستون آخر بیاد مثلا ستون time

ویرایش شده در توسط mohsen274

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 6 ساعت قبل، mohsen274 گفته است :

سلام دوست عزیز

من می خوام کاربر هر تغییری که در خانه های دیتابیس مربوط به id خودش انجام داد زمانش (تاریخ و ساعت) ثبت بشه(زمان آخرین تغییرات در ستون آخر بیاد مثلا ستون time

درود

این نمونه کدی هست که یک سال پیش ازش استفاده کردم :

<?php
			mb_internal_encoding('UTF-8');
			mb_http_output('UTF-8');
			mb_http_input('UTF-8');
			mb_language('uni');
			mb_regex_encoding('UTF-8');
			ob_start('mb_output_handler');
			mysqli_query($con,"SET NAMES utf8");
			mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8");
			
    		$day_number = jdate('j');
			$month_number = jdate('n');
			$year_number = jdate('y');
    		$dt = "13" . $year_number . "/" . $month_number . "/" . $day_number;
			
			
				if (isset($_POST['addSMS']))
				{
					if ($_POST['nText']!==""){
						
						$sql = "INSERT INTO tbl_joke(Text,Date,AOM,Name,taeed) values('".$_POST["nText"]."'
						,'".$dt."'
						,'Admin'
						,'".$_POST['nName']."'
						,1)";
						
						if ($con->query($sql) === TRUE) {
							echo "<br/>";
							echo "New SMS added successfully";
						} else {
							echo "<br/>";
							echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
						}
						
						$con->close();
						header("Refresh:0");
					}
					
				}
			?>

موفق باشید

 • پسندیدم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
mohsen274    7

سلام

تشکر

ببخشید من نمیدونم چجوری باید از این کد استفاده کنم

کجای php خودم قرارش بدم.؟

در ضمن بابتش نمی خوام هیچ دستوری توی b4a نوشته بشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 2 ساعت قبل، mohsen274 گفته است :

سلام

تشکر

ببخشید من نمیدونم چجوری باید از این کد استفاده کنم

کجای php خودم قرارش بدم.؟

در ضمن بابتش نمی خوام هیچ دستوری توی b4a نوشته بشه

پیشنهاد میکنم آموزش های تصویری اقای علی فراهی رو مشاهده کنید.

تا از پایه یاد بگیرید

موفق باشید

 • پسندیدم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط علی سجادی
   به نام خدا.
   با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی کاربران گرامی انجمن برنامه نویس ایرانی.
   FTP چیست؟
   FTP یه قرار داد یا پروتکل هست برای انتفال اطلاعات که مخفف File Transfer Protocol هست.از اینها که بگذریم باید بگم یه سری نرم افزار هستند که با استفاده از این پروتکل می توانند فایل های درون هاست رو در کامپیوتر ما نشان بدهند (انگار کامپیوترمون رو با هاست شبکه کردیم!) و ما میتونیم از هاست فایل برداریم یا از کامپیوتر به هاست فایل بفرستیم.حتی می توانیم فایل های توی سرور رو از کامپیوتر ویرایش کنیم یا تغییر اسم بدیم.ولی یه کار رو انجام نمیده ( که اگه این رو انجام می داد دیگه یه دونه بود) و اون هم اینکه نمیشه فایل های zip توی سرور رو باهاش به اصطلاح extract کرد.
    
   چه نرم افزاری نیاز هست ؟
   cuteftp : این نرم افزار پولی هست. FileZilla : این یکی رایگان هست و محبوب وردپرسی ها (چون این هم منبع باز هست) یه نکته جالبش اینه که زود یه زود آپدیت میشه (و هیچ تغییری در ظاهر نمی کنه!) هر دوی این نرم افزار ها در اصل به یک قدرت هستند حتی سادگی استفاده هم یکسان هست و درکل فرق خاصی ندارند. برای استفاده از FTP نیاز به یکی از این نرم افزار ها و یه اکانت FTP داریم که با اون به سرور یا هاست متصل بشویم.
    
   چگونه در هاست اکانت FTP بسازیم ؟
   Cpanel : که با استفاده از FTP Account میشه اکانت ساخت. Direct Admin : که با گزینه FTP Management میشه اکانت ساخت.
    
    

  • توسط re za
   به نام خدا.
   با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی کاربران گرامی انجمن.
   سیستم مدیریت محتوای وردپرس دائم در حال بروز رسانی است و همین امر سبب اعتماد افراد به آن می شود. زیرا مدام در پی رفع مشکلات نسخه های قبلی وردپرس هستند و نسخه ی جدیدی همراه با امکانات بهتر ارائه می کنند.
   در نسخه ی جدید که همان نسخه ی ۴٫۴٫۱ است، حدود ۵۲ باگ رفع شده و مواردی که باعث آسیب پذیر شدن وردپرس می شد و آن را تهدید می کرد، حل شد.
   تیم قدرتمند وردپرس در روز چهارشنبه موفق به ارتقای وردپرس به نسخه ی ۴٫۴٫۱ شدند و اکیدا به کاربران توصیه می کنند تا وردپرس خود را به این نسخه بروز رسانی کنند تا مشکلات نسخه های قبلی در آن رفع شود. طبق گفته ی آن ها:
   این نسخه بسیار ایمن تر از نسخه های قبلی وردپرس می باشد و امنیت آن به شدت افزایش یافته است به همین دلیل پیشنهاد می کنیم تا سریعا سایت خود را بروز رسانی کنید. در نسخه ی ۴٫۴ و نسخه های قبلی به علت وجود داشتن مشکل Cross-site وردپرس دچار آسیب پذیری شده بود.
    
   (Cross-site نوعی از آسیب پذیری امنیتی در سیستم به حساب می آید که در نرم افزارهای تحت وب قابل رویت است. این آسیب پذیری به صورت حمله ای از سمت افرادی است که به قصد حمله از وبسایت شما بازدید می کنند.)
   شما می توانید این نسخه از وردپرس را از wordpress.org به صورت انگلیسی و از wp-persian.com به صورت نسخه ی فارسی دریافت کنید و یا اینکه به صورت اتوماتیک از وبسایت وردپرسی خود بروز رسانی و نصب نمایید.
   تذکر :
   این نسخه به تازگی بروز رسانی شده و به همین علت هنوز در وردپرس فارسی موجود نیست. تا چند روز آتی حتما نسخه ی ۴٫۴٫۱ وردپرس فارسی نیز قرار داده می شود.
  • توسط re za
   درود بر شما.
   دریافت امتیاز از طرف کاربران یکی از راه های احترام گذاری به کاربر و در ضمن اطلاع رسانی به بقیه کاربران در مورد نظر سایر کاربران می باشد . از این رو برای برخی سایت ها داشتن یک سیستم امتیاز دهی لازم است. افزونه هایی با عملکردهای مختلفی برای امتیاز دهی به مطالب ، موجود است که امروز به یکی از پر مخاطب ترین آن ها می پردازیم. به شما پیشنهاد میکنم امروز را با ما همراه باشید…
    

    
   محتوای مخفی شده شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید ، در صورتی که این مطلب را لایک کنید. (سپس بعد از لایک کردن صفحه را دوباره بارگذاری کنید)
  • توسط re za
   درود بر شما.
   همیشه برای انجام هر کاری باید وارد آن شوید، دقیقا مثل یک سایت! زمانی که شما قرار است بر روی سایت خود کار کنید خود را مستلزم این می دانید که به پنل وبسایت خود وارد شوید تا بتوانید تغییرات را اعمال کنید. برای ورود به هر سایتی فرمی لازم است تا اطلاعات را از شما گرفته و به شما اجازه ی دسترسی به پنل را دهد. در یک وبسایت وردپرسی نیز همچین امری صادق است! تا به امروز در مورد فرم های ورودی به پنل وردپرس بسیار صحبت کردیم و همه ی ما هم می دانیم که سیستم مدیریت محتوای وردپرس خود دارای فرم ورود به صورت پیش فرض است اما برای ایجاد امنیت، تغییرات شکل ظاهری و … فرم های مختلفی را می توان ایجاد کرد. امروز هم با یک فرم جالب و جدید در خدمت شما دوستان هستیم.
    
   افزونه ی فرم ورود Login Page Styler
   با راه اندازی این افزونه می توانید امکان ایجاد فرم های جذاب و زیبایی را به سیستم مدیریت محتوای وردپرسی خود بدهید. حال آنکه برای استفاده ی شخصی خود جهت ورود به پیشخوان باشد یا برای به کار گیری آن به عنوان فرم ورود کاربران سایت!
   فکر میکنم بهتر است اول افزونه را با هم راه اندازی نماییم و سپس در مورد عملکرد آن صحبت کنیم.
   افزونه ی مورد نظر را در مسیر افزونه ها نصب و سپس فعال سازی نمایید. پس از فعال کردن افزونه، عنوان این افزونه در منوی پیشخوان ظاهر میشود که با کلیک بر روی آن وارد تنظیمات افزونه خواهید شد.
    

    
   محتوای مخفی شده شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید ، در صورتی که این مطلب را لایک کنید. (سپس بعد از لایک کردن صفحه را دوباره بارگذاری کنید)
 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×